Meleklerin yüklendikleri bir başka misyon da insanları her türlü bela ve musibete karşı korumaktır. “Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici (melek) bulunmasın” (Târık, 86/ 4) ayetinde ifade edildiği gibi herkes için bir koruyucu melek mukadderdir. Taberâni’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte her insana 360 meleğin nezâret ettiği ve insanı koruma altına aldıkları kaydedilmektedir. (1) Ayette ise bu husus şöyle anlatılmaktadır:
“Her birini (herbir insanı) önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. O’nu Allah’ın emrinden (veya Allah’ın emriyle) korurlar.” (Ra’d, 13/11) Hem Efendimizin hadisinden hem de bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, sinekler gibi insanın üzerine üşüşen bela ve musibetler, insanı çepeçevre kuşatan melekler tarafından çok defa geri çevrilmekte ve insan böylece öldürücü binbir hâdise altında ezilip gitmekten korunabilmektedir. Elbette ki bu muhafaza, meşiet-i İlahinin o şekilde tecelli etmiş olmasına bağlıdır. Zaten her meselede İlahi murad, İlahi dileme ve meşiet esastır. “Allah’ın olmasını dilediği şey olur; olmamasını dilediği şey de olmaz” hakikatı da bize bunu anlatmaktadır. Binaenaleyh, bela ve musibetler meleklerce uzaklaştırılır; fakat meşiet-i İlahi o şekilde tecelli etmişse…
Buna vesile olabilecek şeylere gelince, biz onları bilemiyor, sınırlandıramıyoruz. Bazen insanın hoş bir tavrı, rahmet-i İlahinin harekete geçmesine vesile olur ve Cenâb-ı Hakk onun hakkında onu memmun edecek bir hüküm verir. Bazen de tam tersine, insanın münasebetsiz bir davranışı, İlahi gazabı galeyana getirir ve verilecek hüküm o şahsın aleyhinde olur. Verilen hüküm karşısında meleklerin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ne var ki, onlar enis ve celislerimiz (her zaman beraber olduğumuz arkadaşlarımız) olarak bizim başımızın üzerinde pervaz eder dururlar ve gelmesi muhtemel belaları savmak için bize kanat gerer, kalkanlık yaparlar. Zira bu onlara ait bir vazifedir. Bu meleklerin ruhânî haz ve lezzetleri, yaptıkları bu vazifenin içine dercedilmiştir. Yani melekler bizi koruma vazifesini, müthiş bir zevk, heyecan ve coşkunlukla yerine getirirler. Melekler kendi amacına sahip dokuz farklı gruba ayrılırlar. Bu nedenle kendi koruyucu meleğiniz de dahil olmak üzere her meleğin kendisine has özellikleri vardır. Meleklerin çoğunluğu aşağıdaki tabloda yer alan bir veya daha fazla hiyerarşik sıraya girerler. Aşağıdaki gruplaşmalar en yaygın kabul gören gruplaşmadır. Aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi melekler tek bir gruba mensup olmakla sınırlanmamışlardır. mikail (AS)
Hz. Mikâil, dört büyük melekten biridir. Tabiat olaylarına, insanlara, hayvanlara ve bitkilere, rızka ve yağmura nezaret eden melektir.
Kurân-ı Kerimde adı bir yerde zikredilir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara Sûresi, 2:98)

Hayal edemeyeceğimiz kadar geniş olan göklerde hayat olup olmadığı meselesi, pek çok insanın zihnini meşgul eder. “Semavat, meleklerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi” şeklîndeki tesbit, meseleyi halletmektedir. Evet, şu küçük dünyamızda hiçbir yeri canlılardan boş bırakmayan İlâhî kudret, elbette o koca semayı boş bırakmamıştır. Melekler ve ruhaniler, sema ülkesinin sakinleridir.
Melekler,
• Alem sarayının seyircileri,
• Kâinat kitabının mütalacıları,
• Saltanat-ı rububiyetin dellalları,
• Kâinattaki hayırlı işlerdeki kânunların temsilcileri, nazırlarıdırlar.
İşte bunlardan biri olan Mikail a.s,
“Rezzakiyet arşının hamelesinden” olup, yeryüzü tarlasında ekilen İlâhî san’atlara Cenab-ı Hakk’ın havliyle, kuvvetiyle, hesabıyla, emriyle umumi bir nazır, umum çiftçi-misal meleklerin reisidir.
SERAFİM- Dokuz melek sıralamasının en üst düzey sınıfı olup, cennetten yeryüzüne tedavi eden sevgi alevini indirir. Genelde ateşle tanımlanır. ;
Mikael
Metatron
Sepheriel
Saraphiel
Urie
Lucifer(cennetden kovulmadan önce bu gruba dahil idi.)
CHERUBİM- Cherub’lar Tanrı aşkından doğarlar, bilgi ve zekaya sahiptirler. ;
Gabrielle
Ophaniel
Rafael
THRONES- Thron’lar Tanrı ışığından doğarlar. Dürüstlük ve doğrulukla parlarlar. ;
Jophiel
Orifiel
Raziel
Zaphkiel
DOMİNATİONS- Dominationlar meleklerin görevlerini düzenler ve kainatın düzenini idame ettirirler. ;
Hashmal
Muriel
Zadkiel
Zacharel
VİRTUES- Virtuesler tabiata ve tabii hayata hükmederler. Bize Tanrı’ya dönme gücünü verirler. ;
Gabriel
Mikael
Peliel
Sabriel Tarnish
Uzziel
POWERS
Camael
Gabriel
Galgaliel
Mikael
Rafael
Verchiel
PRİNCİPALİTİES-Milletlerin, eyaletlerin, ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin, kasabaların, köylerin, binaların ve evlerin bakıcı veya koruyucu melekleridir. Kişisel koruyucuların aksine tüm insanlığın işlerine doğrudan etki ederler. ;
Amael
Anael
Cerviel
Haniel
ARCHANGELS (BAŞMELEKLER)- Grup mensuplarının pek çoğu diğer gruplara da girerler. Ana görevleri daimi olarak tüm hayatların düzenlenmesidir. ;
Barachiel
Gabriel
Jehudiel
Metatron
Mikael
Rafael
Uriel
ARP4011%7EGuardian Angel Posters Melekler, koruyucu meleklerin isimleri ve görevleri nelerdir?
MELEKLER-Semavi hiyerarşik organizasyonun dokuzuncu ve sonuncu grubudur. Bu melekler insanlığa en yakın olanlarıdır. Onların çalışma ve endişelerine de yakındırlar. Koruyucu meleklerin çoğu bu gruba dahildirler. ;
Chayyliel
Phalag
Adnachiel
Matthew Bunson’un kitabından.
Meleklerin Isimleri Ve Görevleri
A’albiel – Archangel Michael’ın bir yardımcısı.
Abel – Cennete inen ruhlar Abel tarafından sorgulanır. 12 Yüce Güç’ten biridir. 4.Cennet’in meleği.
Achaiah – Sabırın ve doğanın meleği.
Af Bri – Yağmuru kontrol eden melek.
Aftiel – Alacakaranlık meleği.
Akatriel – Esrar meleği yargılanan suçluların cezalarını o ilan ederdi.
Ambriel – İnsanların özgürlüklerini korur onun sayesinde düşündüğümüz şeyleri rahat söyleyebiliriz.
Anael – Yaratılan 7 melekten bir tanesi. Baş Meleklerin (Archangels) Prensi Venüs’ü yönetirdi. 2.cennet meleğidir ve dünyadaki krallıkları o yönetirdi.
Anafiel – Merkabah’in Baş Meleği.
Ashriel – Ölenlerin ruhlarını bedenden ayıran melek.
Azrael – Ölüm meleği. ”Hiç durmadan büyük bir kitaba insanların doğumlarını yazan ve öldükleri zaman silen melek.”
Baabiel – Cabala’da birinci cennette görev alan melek.
Bahram – Zafer meleği.
Baradiel – 7 cennetin prenslerinden biri. 3.cennet meleği olan Baradiel yeryüzünü yöneten prenslerin en ”büyük güzel harika ve onurlusuydu.’
Baraqyal – Ölümlü kadınlarla beraber olmak icin cenneti terkeden meleklerden bir tanesi. Bazı kaynaklarda Baraqyal 200 Düşen Melekler (fallen angels) listesinde yer almıştır.
Barbiel – Bir Ekim meleği.
Barkiel – Işık meleği bazı yerlerde Uriel olarak da geçer.
Bethor – Güçlü bir melek Jüpiter’i yonetirdi.
Black Angels – [Kara Melekler] Özellikle İslam kültüründe ”Fallen Angels”[Düşen Melekler] anlamına gelir.
Blinded Angels – Seytan icin kullanılan bir terim.
Blaef – Hava ve rüzgarın bir Cuma meleği.
Boel – 7 melekten bir tanesi 1.cennette görev alıyordu. Dünyanın 4 köşesinin anahtarları onda gizliydi. Ayrıca Satürn’ü yönetirdi.
Calliel – 2.Cennette görev alan meleklerden biri.
Camael – En büyük meleklerden biri güzelliği neşeyi mutluluğu barışı temsil eder. Ona dua edenleri ödüllendirirdi.
Cassiel – Cumartesi’nin meleği. 7.cennetin yöneticisi.
Chaldkydri – Baş Melekler ve güneşin uçan elementleri. 12 Kanatları var ve güneşe yükseldikçe şarkı soylerler. 4.Cennette Anka kuşları ve bunun gibi cennet yaratıklarıyla görev alırlar. Tuhaf ama olağan üstü güzel bu yaratıkların altları aslana üstlerininse timsaha benziyordu kanatları rengarenk kartal kanatlarıydı. Archangel Gabriel’in yönetimi altında çalışırlar Eden’in bahçesini korurlardı.
Cheriour – Yaptığı korkunç bir suç sonunda cezalandırılmış melek.
Chosniel – Yalvarılmanın sonucunda birinin kalbinin açmasına neden olan melek.
Colopatiron – Yüreğimizdeki ekonomik piskolojik ve her türlü sıkıntıların hapisanesini açan melek.
Cupra – En büyük ışık meleği.
Dalquiel – 3.Cennetin 3 meleğinden biri.
Damael – Bir Salı günü meleği 5.Cennette görev alıyordu.
Dark Angel – Esrarlı bir yaratık neredeyse melek denilebilir İbrani’lerin reisi Jacob ile güreşti. Bu gönderilen meleğin kim olduğu konusunda karışıklıklar var. Olabilecekler Michael Uriel Chamuel Peniel ve Metatron. Ayrıca Dark Angel(Kara Melek)’ların kutsal ruhlar olduğu da söyleniyor.
Angels of Darkness (Karanlik Melekler) – Karanlık Prensi ile eş tutulan korku dolu bir melek. Satan Lucifer ve ya Belial’ın Karanlık Melekler olduğu söylenir.
Bütün resmi görmek için tıklayınız.holyarchangels Melekler, koruyucu meleklerin isimleri ve görevleri nelerdir?
Death Angel – Tarih boyunca dünyanın her yerinde bulunan Seytan Melekleri Fallen Angel’larla karıştırılmalarına karşılık Tanrı’nın en sadakatlı hizmetkarlarından biridir. Bebriel Metatron Sammael Adriel Azrael ve Hemah ölüm melekleridir.
Derdekea – Güçlü yeryüzündeki insanların duaları üzerine yere inen dişi melek.
Dina – Dünya yaratıldığı zaman Dina insanlara 70 farklı dili konuşmayı öğretti.
Djibril – İnanç meleği.
Djin – Archangel Gabriel’in yardımcısı. Atesin Kralı saçları ateşten olan çok iri yapılı olan bir melekti.
Duma – Mısır’da sessizlik meleği. Bazı yerlerde Fallen Angel olarak geçer.
Eden – Adam ve Eve’in cennetten kovulmadan önce yaşadıkları yer.
Eheres – Öfkenin çıkarılması için dua edilen melek.
El Auria – Ateş meleği.
Elders – Tanrı’nın tahtının çevresinde oturan 24 melek grubu. Bu melekler Tanrı’nın en kıdemli yardımcılarıydılar.
Elimiel – Ay meleği.
Eloa – İsa’nın bir gözyaşından doğduğu söylenen melek.
Emmanuel – İsimsiz meleklere verilen genel ad.
Erelim – En cesur meleklerden biri.
Esme – Nazik ve cana yakın bir koruma meleği.
Eth – Güçlü bir melek ”herşeyin zamanında olacağını” insanlara anlatır.
Eurabatres – Bir Venüs meleği.
Exael – Kutsal kitapta anlatılan 10 kutsal melekten biri. Cennetten dünyada yaşamak istediği için düşmüştür.
Fabriel – 4.cennette görev alan bir melek.
Famiel – Bir Cuma meleği.
Forneus – Cennetten düşmesinden önce Tanrı’nın cok sadık bir hizmetkarıydı. Düştükten sonra yeraltının prensi oldu.
Fraciel – 5.Cennetin bir Salı meleği.
Framoch – Gecenin 7.saatinin meleği.
Friagne – 5.cennetin bir Salı meleği.
Fromzon – Gecenin 3.saatinin meleği.
Gaap – Cennetten düşen meleklerden biri şuan cehennemde görev alıyor.
Gadiel – En kutsal meleklerden biri.
Gadreel – Azazel gibi Gadreel de insanlara savaşı ve silahları tanıştırdı.
Gamsiel – Narcoriel’e hizmet veren gecenin 8.saatinin meleği.
Garfiel – 5.cennetin koruyucularından biri.
Gaviel – Gargatel ve Tariel ile beraber yaz mevsiminin 3 meleğinden biri olarak görev alır.
Geburah ve ya Geburael – Tanrı’nın sol kolu olan meleklerden bir tanesi.
Gedemel – Hagiel’in komutasında Venüs’de görev alan bir melek.
Gehegiel – 6.cennetin koruyucularından biri.
Germael – Tanrı tarafından dünyaya Adem’i topraktan yaratmak için gönderilen melek. Bu görev ayrıca Gabriel’e de verilmiştir.
Grigori “izleyiciler” – Tanrı’nın emirlerine karşı geldikleri için cezalandırılan yeryüzünde insanlarla beraber yaşayan dev boyutlarında melekler.
Habbiel (Habiel) – İlk cennetin bir pazartesi meleği Aşk ve romans ağırlıklıdır.
Hadiririon – Tanrı’nın sevdiği meleklerinden biri. Büyülü sözler ile yeryüzüne indirilebilir.
Hagios – Tanrı’nın gizli isimlerinden biri.
Hahaiah – Saklı kalmış gerçekleri ve çözülmeyen mistik olayları ölümlülere açıklar.
Hamied – Mucizelerin en büyük meleği.
Harudha – Su elementini yöneten dişi bir melek.
Helemmelek – Mevsimleri yöneten meleklerden biri.
Hismael – Gezegen Jüpiter’in yönetici ruhu.
Husael – 3.cennette görev alan bir melek.
Iacoajul – Gecenin 11. saatinin meleği.
Iadara – Başak burcu meleği.
Iahmel – Rüzgarı yöneten meleklerden biri.
Iax – Karın ağrısını geçirebilen bir melek.
Idrael – 5. cennetin koruyucularından biri.
Iofiel (Yofiel Zophiel) – 7 Baş Meleklerden biri Torah’ın prensi ve bütün tahtların kralı.
Irin – 5. cennette görev alan ikiz melekler. İrin ikizi Qaddisin ile beraber hakimlik görevi yapıp haklı ile haksızın kim olduğuna karar verirler.
Janiel – Bir 5.cennet meleği.
Jazar – “Zorla sevgiyi getiren” bir deha melek.
Jophiel – Kendi içimizdeki ışığı bulmamıza yardımcı olan melek.
Joustriel – Günün 6.saatinin meleği.
Jukar – Bütün meleklerin prensi.
Kabniel – Aptallığı önleyen bir melek.
Karoz – Raporcu melekler.
Katzfiel – 6.cenneti kılıcıyla koruyan prenslerden biri.
Kyriel – Ay gezegeninin 28 konağını koruyan 28 meleklerden bir tanesi.
Labezerin – Başarı meleği.
Lazai – Ateşten kurtulmaya yardımcı olan bir melek.
Leliel – Gecenin efendilerinden biri.
Lepha – Sembollerin ve işaretlerin meleği.
Logos – En yaşlı melek.
Madan – Merkur’un yöneticilerinden biri.
Mael – Su elementini yöneten Baş Meleklerden biri.
Maktiel – Ağaçları yöneten bir melek.
Manakel – Su hayvanlarının meleği.
Manu – Kader meleği.
Melioth – Cennet ve yeryüzünde yolculuk eden 9 melekten biri.
Memuneh – Rüya ve hayaller meleği.
Michael – İnanış yardımseverlik ve bu gibi erdemleri taşıyan bir Baş Melek. Ayrıca uykusuzluk meleğidir. Bu melek savaş sırasında Tanrı’nın sağ kolu olmuş Satan ve güçlerini bozguna ugratmıştır.
Mordad – Ölüm meleklerinden biri.
Munkir and Nakir – Islamiyet’e göre insanları mezarlarında sorgulayan melekler. Ancak aniden ölenleri ziyaret ederler. Cehenneme ve ya cennete gidip gitmeyeceklerine karar verirler.
Murmur – Düşen bir melek.
Nahaliel – Irmakların meleği.
Narsinha – Yarısı insan gibi olan diğer yarısı ise aslana benzeyen ruh.
Neria – “Tanrı’nın ışığı”
Nisroc – Özgürlüğü temsil eden kartal biçiminde simgelenmiş melek.
Och – Güneşin meleği.
Oertha – Kuzey meleği.
Omophorus – Dünyayı omzunda bir atlas gibi taşır insanlara yön gösterir.
Onayepheton – Tanrı’nın ölüleri diriltip yeniden hayata döndürmesinde görev alan ruh.
Ori**** – Kış mevsiminin meleklerinden biri.
Otheos – Hazinelerin bulunmasını sağlayan kutsal ruh.
Ouestucati – Deniz rüzgarını estiren bir dişi melek.
Oumriel – 4.cennette görev alan bir melek.
Penat – 3.cennette görev alan bir cuma günü meleği.
Pendroz – 7.saatin meleklerinden biri.
Phaldor – Kehanetlerin meleği.
Phul – Gezegen Ay’ın efendisi.
Presnostix – Gecenin 6.saatinin meleği.
Pruel – Güney Rüzgarının kapılarını koruyan meleklerden biri.
Psychopompoi – Ölümden sonra ruhlara cennetteki ikematgahlarına kadar refakat eden koruyucu melek. Michael Elijah ve Sandalphon Psychopompoi’lerden bazılarıdır.
Qadosch – Mürekkep ve renkler ile çağırılan bir ruh.
Qafsiel – Gezegen Ay’ın hükümdarlarından olan bir melek. 7.cennet koridorunun koruyucusu. Eski İbranilerde Qafsiel düşmanlara karşı büyüyü kuşun kanıyla yazar ve güvercinin ayağına ya da kanadına bağla***** uçmasına izin verirdi. Eğer güvercin uçarsa bu büyünün tuttuğu ve o düşmanın da uzaklara uçtuğu anlamına gelirdi.
Quelamia – İlk cennetin 7 tahtının hükümdarlarından biri.
Ra’asiel X – Dini Ayinler sırasında çağırılan melek.
Radueriel (Vretil) – Cennetin kayıt tutan meleği kutsal ilahilerin başı ve kendinden zayıf olan meleklerin yaratıcısıdır. Bütün şiir meleklerinin ve ilham perilerinin ustasıdır Yüce Meleklerin arasında eşsiz bir yere sahiptir.YÜCE MELEKLER
AMARUSHAYA – Kutsama (Cherubim)
AMITIEL – Gerçeklik (Manifesting Angel)
ANAEL – Tutku (Golden Light Angel)
ANANCHEL – Zarafet (Cherubim)
ARIEL – Tabiat(Yaradılış) (Cherubim)
CERVIEL – Cesaret (Golden Light Angel)
CHAMUEL – Tapınma (Archangel)
CHARMIENE – Ahenk (Mother’s Angel)
FORTUNATA – Başarı (Cherubim)
GABRIEL – Diriliş (Archangel)
GALGALIEL – Titreşim (Inner Angel)
HADRANIEL – Aşk (Heart Angel)
HAMIED – Mucize (Seraphim)
IOFIEL – Güzellik (Manifesting Angel)
ISRAFEL – Müzik (Archangel)
JAMAERAH – Belirti (Manifesting Angel)
JOPHIEL – Yaratıcı Güç (Archangel)
KAEYLARAE – Barış (Golden Light Angel)
METATRON – Düşünce (Archangel)
MICAH – Kutsal Plan (Mother’s Angel)
MICHAEL – Koruyucu (Archangel)
MIHR – İlişki (Bağ) (Archangel)
NATHANIEL – Ateş (Inner Angel)
NISROC – Özgürlük (Seraphim)
ONGKANON- İletişim (Manifesting Angel)
OONIEMME – Minnettarlik (Heart Angel)
PASCHAR – Hayal (Heart Angel)
PHANUEL – Umut (Golden Light Angel)
RAMAELA – Mutluluk (Archangel)
RAPHAEL – İyileştirme (Archangel)
RAZIEL – Bilgi (Manifesting Angel)
REMIEL – Merhamet (Golden Light Angel)
REMLIEL – Bilinçlenme (Mother’s Angel)
SANDALPHON – Güç (Seraphim)
AMARUSHAYA – Kutsama (Cherubim)
AMITIEL – Gerçeklik (Manifesting Angel)
ANAEL – Tutku (Golden Light Angel)
ANANCHEL – Zarafet (Cherubim)
ARIEL – Tabiat(Yaradılış) (Cherubim)
CERVIEL – Cesaret (Golden Light Angel)
CHAMUEL – Tapınma (Archangel)
CHARMIENE – Ahenk (Mother’s Angel)
FORTUNATA – Başarı (Cherubim)
GABRIEL – Diriliş (Archangel)
GALGALIEL – Titreşim (Inner Angel)
HADRANIEL – Aşk (Heart Angel)
HAMIED – Mucize (Seraphim)
IOFIEL – Güzellik (Manifesting Angel)
ISRAFEL – Müzik (Archangel)
JAMAERAH – Belirti (Manifesting Angel)
JOPHIEL – Yaratıcı Güç (Archangel)
KAEYLARAE – Barış (Golden Light Angel)
METATRON – Düşünce (Archangel) ———————————>BURAYAAAA BAKIN bir SAYIN METADA BURDA
MICAH – Kutsal Plan (Mother’s Angel)
SHEKINAH – Birlik (Inner Angel)
SHUSIENAE – Saflık (Archangel)
SOQED HOZI – Ortaklık (Heart Angel)
STAMERA – Bağışlama (Golden Light Angel)
URIEL – Yardım (Archangel)
UZZIEL – İnanç (Mother’s Angel)
ZACHARAEL – Feragat (Seraphi
Dört büyük meleğin isimlerinin başharflerinden cami kelimesi meydana gelmektedir.Cebrail Azrail Mikail israfil
MELEKLERİN İSİMLERİ
A’albiel – Archangel Michael’ın bir yardımcısı.
Abel – Cennete inen ruhlar Abel tarafından sorgulanır. 12 Yüce Güç’ten biridir. 4.Cennet’in meleği.
Achaiah – Sabırın ve doğanın meleği.
Af Bri – Yağmuru kontrol eden melek.
Aftiel – Alacakaranlık meleği.
Akatriel – Esrar meleği yargılanan suçluların cezalarını o ilan ederdi.
Ambriel – İnsanların özgürlüklerini korur onun sayesinde düşündüğümüz şeyleri rahat söyleyebiliriz.
Anael – Yaratılan 7 melekten bir tanesi. Baş Meleklerin (Archangels) Prensi Venüs’ü yönetirdi. 2.cennet meleğidir ve dünyadaki krallıkları o yönetirdi.
Anafiel – Merkabah’in Baş Meleği.
Ashriel – Ölenlerin ruhlarını bedenden ayıran melek.
Azrael – Ölüm meleği. ”Hiç durmadan büyük bir kitaba insanların doğumlarını yazan ve öldükleri zaman silen melek.”
Baabiel – Cabala’da birinci cennette görev alan melek.
Bahram – Zafer meleği.
Baradiel – 7 cennetin prenslerinden biri. 3.cennet meleği olan Baradiel yeryüzünü yöneten prenslerin en ”büyük güzel harika ve onurlusuydu.’
Baraqyal – Ölümlü kadınlarla beraber olmak icin cenneti terkeden meleklerden bir tanesi. Bazı kaynaklarda Baraqyal 200 Düşen Melekler (fallen angels) listesinde yer almıştır.
Barbiel – Bir Ekim meleği.
Barkiel – Işık meleği bazı yerlerde Uriel olarak da geçer.
Bethor – Güçlü bir melek Jüpiter’i yonetirdi.
Black Angels – [Kara Melekler] Özellikle İslam kültüründe ”Fallen Angels”[Düşen Melekler] anlamına gelir.
Blinded Angels – Seytan icin kullanılan bir terim.
Blaef – Hava ve rüzgarın bir Cuma meleği.
Boel – 7 melekten bir tanesi1.cennette görev alıyordu. Dünyanın 4 köşesinin anahtarları onda gizliydi. Ayrıca Satürn’ü yönetirdi.
Calliel – 2.Cennette görev alan meleklerden biri.
Camael – En büyük meleklerden birigüzelliği neşeyi mutluluğu barışı temsil eder. Ona dua edenleri ödüllendirirdi.
Cassiel – Cumartesi’nin meleği. 7.cennetin yöneticisi.
Chaldkydri – Baş Melekler ve güneşin uçan elementleri. 12 Kanatları var ve güneşe yükseldikçe şarkı soylerler. 4.Cennette Anka kuşları ve bunun gibi cennet yaratıklarıyla görev alırlar. Tuhaf ama olağan üstü güzel bu yaratıkların altları aslana üstlerininse timsaha benziyordu kanatları rengarenk kartal kanatlarıydı. Archangel Gabriel’in yönetimi altında çalışırlar Eden’in bahçesini korurlardı.
Cheriour – Yaptığı korkunç bir suç sonunda cezalandırılmış melek.
Chosniel – Yalvarılmanın sonucunda birinin kalbinin açmasına neden olan melek.
Colopatiron – Yüreğimizdeki ekonomikpiskolojik ve her türlü sıkıntıların hapisanesini açan melek.
Cupra – En büyük ışık meleği.
Dalquiel – 3.Cennetin 3 meleğinden biri.
Damael – Bir Salı günü meleği5.Cennette görev alıyordu.
Dark Angel – Esrarlı bir yaratıkneredeyse melek denilebilirİbrani’lerin reisi Jacob ile güreşti. Bu gönderilen meleğin kim olduğu konusunda karışıklıklar var. Olabilecekler Michael Uriel Chamuel Peniel ve Metatron. Ayrıca Dark Angel(Kara Melek)’ların kutsal ruhlar olduğu da söyleniyor.
Angels of Darkness (Karanlik Melekler) – Karanlık Prensi ile eş tutulan korku dolu bir melek. Satan Lucifer ve ya Belial’ın Karanlık Melekler olduğu söylenir.
Bütün resmi görmek için tıklayınız.The Three Archangels with Tobias Bo Melekler, koruyucu meleklerin isimleri ve görevleri nelerdir?
Death Angel – Tarih boyuncadünyanın her yerinde bulunan Seytan Melekleri Fallen Angel’larla karıştırılmalarına karşılık Tanrı’nın en sadakatlı hizmetkarlarından biridir. Bebriel Metatron Sammael Adriel Azrael ve Hemah ölüm melekleridir.
Derdekea – Güçlü yeryüzündeki insanların duaları üzerine yere inen dişi melek.
Dina – Dünya yaratıldığı zaman Dina insanlara 70 farklı dili konuşmayı öğretti.
Djibril – İnanç meleği.
Djin – Archangel Gabriel’in yardımcısı. Atesin Kralı saçları ateşten olan çok iri yapılı olan bir melekti.
Duma – Mısır’da sessizlik meleği. Bazı yerlerde Fallen Angel olarak geçer.
Eden – Adam ve Eve’in cennetten kovulmadan önce yaşadıkları yer.
Eheres – Öfkenin çıkarılması için dua edilen melek.
El Auria – Ateş meleği.
Elders – Tanrı’nın tahtının çevresinde oturan 24 melek grubu. Bu melekler Tanrı’nın en kıdemli yardımcılarıydılar.
Elimiel – Ay meleği.
Eloa – İsa’nın bir gözyaşından doğduğu söylenen melek.
Emmanuel – İsimsiz meleklere verilen genel ad.
Erelim – En cesur meleklerden biri.
Esme – Nazik ve cana yakın bir koruma meleği.
Eth – Güçlü bir melek ”herşeyin zamanında olacağını” insanlara anlatır.
Eurabatres – Bir Venüs meleği.
Exael – Kutsal kitapta anlatılan 10 kutsal melekten biri. Cennetten dünyada yaşamak istediği için düşmüştür.
Fabriel – 4.cennette görev alan bir melek.
Famiel – Bir Cuma meleği.
Forneus – Cennetten düşmesinden önce Tanrı’nın cok sadık bir hizmetkarıydı. Düştükten sonra yeraltının prensi oldu.
Fraciel – 5.Cennetin bir Salı meleği.
Framoch – Gecenin 7.saatinin meleği.
Friagne – 5.cennetin bir Salı meleği.
Fromzon – Gecenin 3.saatinin meleği.
Gaap – Cennetten düşen meleklerden biri şuan cehennemde görev alıyor.
Gadiel – En kutsal meleklerden biri.
Gadreel – Azazel gibi Gadreel de insanlara savaşı ve silahları tanıştırdı.
Gamsiel – Narcoriel’e hizmet veren gecenin 8.saatinin meleği.
Garfiel – 5.cennetin koruyucularından biri.
Gaviel – Gargatel ve Tariel ile beraber yaz mevsiminin 3 meleğinden biri olarak görev alır.
Geburah ve ya Geburael – Tanrı’nın sol kolu olan meleklerden bir tanesi.
Gedemel – Hagiel’in komutasında Venüs’de görev alan bir melek.
Gehegiel – 6.cennetin koruyucularından biri.
Germael – Tanrı tarafından dünyaya Adem’i topraktan yaratmak için gönderilen melek. Bu görev ayrıca Gabriel’e de verilmiştir.
Grigori “izleyiciler” – Tanrı’nın emirlerine karşı geldikleri için cezalandırılan yeryüzünde insanlarla beraber yaşayan dev boyutlarında melekler.
Habbiel (Habiel) – İlk cennetin bir pazartesi meleği Aşk ve romans ağırlıklıdır.
Hadiririon – Tanrı’nın sevdiği meleklerinden biri. Büyülü sözler ile yeryüzüne indirilebilir.
Hagios – Tanrı’nın gizli isimlerinden biri.
Hahaiah – Saklı kalmış gerçekleri ve çözülmeyen mistik olayları ölümlülere açıklar.
Hamied – Mucizelerin en büyük meleği.
Harudha – Su elementini yöneten dişi bir melek.
Helemmelek – Mevsimleri yöneten meleklerden biri.
Hismael – Gezegen Jüpiter’in yönetici ruhu.
Husael – 3.cennette görev alan bir melek.
Iacoajul – Gecenin 11. saatinin meleği.
Iadara – Başak burcu meleği.
Iahmel – Rüzgarı yöneten meleklerden biri.
Iax – Karın ağrısını geçirebilen bir melek.
Idrael – 5. cennetin koruyucularından biri.
Iofiel (Yofiel Zophiel) – 7 Baş Meleklerden biri Torah’ın prensi ve bütün tahtların kralı.
Irin – 5. cennette görev alan ikiz melekler. İrin ikizi Qaddisin ile beraber hakimlik görevi yapıp haklı ile haksızın kim olduğuna karar verirler.
Janiel – Bir 5.cennet meleği.
Jazar – “Zorla sevgiyi getiren” bir deha melek.
Jophiel – Kendi içimizdeki ışığı bulmamıza yardımcı olan melek.
Joustriel – Günün 6.saatinin meleği.
Jukar – Bütün meleklerin prensi.
Kabniel – Aptallığı önleyen bir melek.
Karoz – Raporcu melekler.
Katzfiel – 6.cenneti kılıcıyla koruyan prenslerden biri.
Kyriel – Ay gezegeninin 28 konağını koruyan 28 meleklerden bir tanesi.
Labezerin – Başarı meleği.
Lazai – Ateşten kurtulmaya yardımcı olan bir melek.
Leliel – Gecenin efendilerinden biri.
Lepha – Sembollerin ve işaretlerin meleği.
Logos – En yaşlı melek.
Madan – Merkur’un yöneticilerinden biri.
Mael – Su elementini yöneten Baş Meleklerden biri.
Maktiel – Ağaçları yöneten bir melek.
Manakel – Su hayvanlarının meleği.
Manu – Kader meleği.
Melioth – Cennet ve yeryüzünde yolculuk eden 9 melekten biri.
Memuneh – Rüya ve hayaller meleği.
Michael – İnanış yardımseverlik ve bu gibi erdemleri taşıyan bir Baş Melek. Ayrıca uykusuzluk meleğidir. Bu melek savaş sırasında Tanrı’nın sağ kolu olmuş Satan ve güçlerini bozguna ugratmıştır.
Mordad – Ölüm meleklerinden biri.
Munkir and Nakir – Islamiyet’e göre insanları mezarlarında sorgulayan melekler. Ancak aniden ölenleri ziyaret ederler. Cehenneme ve ya cennete gidip gitmeyeceklerine karar verirler.
Murmur – Düşen bir melek.
Nahaliel – Irmakların meleği.
Narsinha – Yarısı insan gibi olan diğer yarısı ise aslana benzeyen ruh.
Neria – “Tanrı’nın ışığı”
Nisroc – Özgürlüğü temsil eden kartal biçiminde simgelenmiş melek.
Och – Güneşin meleği.
Oertha – Kuzey meleği.
Omophorus – Dünyayı omzunda bir atlas gibi taşır insanlara yön gösterir.
Onayepheton – Tanrı’nın ölüleri diriltip yeniden hayata döndürmesinde görev alan ruh.
Ori**** – Kış mevsiminin meleklerinden biri.
Otheos – Hazinelerin bulunmasını sağlayan kutsal ruh.
Ouestucati – Deniz rüzgarını estiren bir dişi melek.
Oumriel – 4.cennette görev alan bir melek.
Penat – 3.cennette görev alan bir cuma günü meleği.
Pendroz – 7.saatin meleklerinden biri.
Phaldor – Kehanetlerin meleği.
Phul – Gezegen Ay’ın efendisi.
Presnostix – Gecenin 6.saatinin meleği.
Pruel – Güney Rüzgarının kapılarını koruyan meleklerden biri.
Psychopompoi – Ölümden sonra ruhlara cennetteki ikematgahlarına kadar refakat eden koruyucu melek. Michael Elijah ve Sandalphon Psychopompoi’lerden bazılarıdır.
Qadosch – Mürekkep ve renkler ile çağırılan bir ruh.
Qafsiel – Gezegen Ay’ın hükümdarlarından olan bir melek. 7.cennet koridorunun koruyucusu. Eski İbranilerde Qafsiel düşmanlara karşı büyüyü kuşun kanıyla yazar ve güvercinin ayağına ya da kanadına bağla***** uçmasına izin verirdi. Eğer güvercin uçarsa bu büyünün tuttuğu ve o düşmanın da uzaklara uçtuğu anlamına gelirdi.
Quelamia – İlk cennetin 7 tahtının hükümdarlarından biri.
Ra’asiel X – Dini Ayinler sırasında çağırılan melek.
Radueriel (Vretil) – Cennetin kayıt tutan meleği kutsal ilahilerin başı ve kendinden zayıf olan meleklerin yaratıcısıdır. Bütün şiir meleklerinin ve ilham perilerinin ustasıdır Yüce Meleklerin arasında eşsiz bir yere sahiptir.
Rahdar – Kardeşi Phakiel’in de yardımıyla Yengec burcunu yönetir.
Rain – Su ve yağmurun melekleriisimlerini tekrar tekrar söyleyince gelirlerdi; ” Mathariel Ridia Matriel “. Suyun kutsallığına inananlara yardımcı olurlar. Ayrıca bu meleklere reankarnasyon (yeniden doğuş) için de dua edilirdi.
Ramona – Cermenler’de bilgen olan bir dişi koruyucu.
Rampel – Bir dağa tırmandığımız ve ya en basitinden dağa gözümüzü kaydırdığımızda bile bize yakın olan melek.
Raphael – Cennetin prenslerinden ve Güneş’in koruyucularından biri. Bu Baş Melegin bütün canlılara karşı iyileştirme gücü vardır. Raphael neşe aşk merhamet ve mucizeleri temsil eder. İnsanları dua etmeye teşvik eder. Yolculuğa çıkmış kişilerin arkasını kollar. Ayrıca Raphael bilimsel yönlerden de insanları cesaretlendirir.
Raziel (Galizur) – Gizem ve sır dünyasının meleği.
Rochel – Kayıp eşyaları bulan melek.
Rusvon – Müslümanlara göre cennetin anahtarlarının olduğu melek.
Sachluph – Bitkilerin meleği.
Sahaqiel – Gökyüzü meleği.
Salilus – Mühürlü kapıları açan bir melek. Ayrıca günün 7.saatinin bir meleğidir.
Sam Hii (Shom Hii) – Kuzey Yıldızı’nın hükümdarlarından biri. İsmi “Hayatın Yaratılısı” anlamına gelir.
Samandiriel – Hayal gücünün meleğibize geniş bir hayal gücüne sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu şekilde bir çok şeyi gerçeğe dönüştürebileceğimizi gösterir.
Sangrariel – Cennetin kapılarını koruyan meleklerden biri.
Schrewneil – Güzel bir anıyı hatırlayınca cağırılan melek.
Sebhael – Bir kişinin kötü ve iyi davranışlarının yazıldığı kitaptan sorumlu olan ruh.
Sedim – Kötü ruhların çıkarılmasında yardımcı olan ruhlar.
Seheiah – Ateş ve hastalığa karşı direnç sağlayan melek.
Shamshiel – Gün ışığı meleği.
Shateiel – Sessizliğin meleği.
Shekinah – Kurtuluş ve özgürlüğün bir dişi meleği. Her zaman insanlara yakın olur onları doğru söylemeye iter. Bazıları onun Tanrı’nın feminen tarafı olduğunu söyler.
Shetel – Tanrı’nın Adem’e hizmet etmesi için görevlendirdigi 3 melekten biri. Görevlerinden biri etini pişirmek ve şarabını soğutmaktı. (Fallen: o ne bee?)
Sizajasel – Bir Yay burcu meleği.
Sofiel – Ölü ve canlı ruhların kayıtlarının tutulduğu kitaptan sorumlu bir meleksel yaratık.
Sphener – Hastalık iblisi Mardero ile savaşması icin çağırılan bir kutsal ruh.
Strateia – Cennetteki yıldızların düşmesini sağlayabileceği söylenen bir meleksel yaratık.
Sui’el – Yeryüzünde olan depremler üzerinde güç sahibi olan melek.
Suriel – Aynı Raphael gibi Suriel de cennetin prenslerinden biri ve iyileştirme gücü olan bir melektir. Olüm meleklerinden ve Yüce Baş Melek’lerden bir tanesidir çağırıldığı zaman bir öküz şeklinde belirebilir.
Tablibik – Erdemlerinden bir tanesi çekicilik olan melek.
Taharial – Aklımızı netleştirmemize ve düşüncelerimizi temizlememize yardımcı olan melek.
Talia – Cennetin damlası melek anlamına gelir.
Tarot – Zaman meleği. Beyazlar içindebaşında halesi ve alevli kanatlarıyla dünya ve cennet arasında bir yerlerde durur.
Trsiel – Nehirlerin hükümdarı olan bir melek.
Tsaphiel – Ay Gezegeninde görev alan bir melek.
Tzadiqel – Jüpiter Gezegenini perşembe günlerinde yöneten melek.
Tzadkiel – İlahi adaletin meleği.
Uriel – Edebiyat ve muziğin ustası en kötü hayal kırıklıklarımızın en güzel dualara dönüşmesini sağlar.
Urpaniel – Kötü ruh ve şeytan cıkarmayı sağlayan bir melek.
Uzziel – Merhamet meleği.
Valoel – Barışı sağlayan melekler.
Vassago – Kadınların en gizli sırlarını bile bulabilen melek.
Vesta – Kutsal Ateş’in meleği.
Yekahel – Merkur Gezegeninin meleklerinden biri.
Yephiel – Kötü ruhlara karşı koruma sağlayan melek.
Yrouel – Korku meleği hamilelik sırasında kadınları korur.
Yurkemi – Kendisine diz çökülen bir melek.
Zachriel – Anı ve hatıraların meleği.
Zafrire – Gün boyunca gezinen ruhlar.
Zagzagel (Wisdom) – Bilgelik meleği4.cennetin en büyük koruyucusu.
Zahariel (Brightness) – Ayartma ve şeytana uyma gibi günahlara engel olmamızı sağlayan melek.
Zaliel – 5.cennette görev alan bir Salı günü meleği.
Zazel – Asiel ile birlikte ani ölüme karşı insanları korur.
Zizuph – Esrar ve gizem dolu olayları çözmeye yarayan melek.
  1. Sgk Strateji Geliştirme Başkanlığıneın Görevleri Nelerdir?Strateji Geliştirme Başkanlığının Görevleri Ulusal kalkınma plânı, strateji ve politikaları, yıllık program, 33 üncü maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler ve Yönetim Kurulu kararları  çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de dikkate...
  2. Sgk Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Görevleri nelerdir?Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Görevleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar; Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna...
  3. Bilinen yıldızların isimleri nelerdir?Proksima Erboğa Alfa Erboğa Alfa Erboğa B Barnard’ın Yıldızı Wolf Lalande Akyıldız (Sirius) Alfa Büyükköpek Akyıldız (Sirius) B Ross Epsilon Irmak 1 1 gezegeni var Lacaille Ross 128 1 Öncü...